Privātuma politika

SIA AEnergy ir sabiedrība, kas nodarbojas ar elektroenerģijas tirdzniecību. SIA AEnergy zina, cik svarīgs Klientiem ir privātums, tādēļ sabiedrība ir izstrādājusi šos Personas datu apstrādes principus, turpmāk tekstā - Principi, kuros ir aprakstīta kārtība, kādā SIA AEnergy apstrādā personas datus.

Personas datu apstrādes principi

Spēkā no 2018. gada 25. maija

Šie Principi ir piemērojami, ja Klients izmanto vai ir izteicis vēlmi izmantot SIA AEnergy sniegtos pakalpojumus - elektroenerģijas tirdzniecība.

1. Definīcijas

AEnergy datu pārzinis - SIA “AEnergy”, reģistrācijas numurs 40103905324, juridiskā adrese: Elizabetes iela 2 - 400, Rīga, LV-1010

Klients - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot AEnergy pakalpojumus.

Klienta dati - jebkāda veida informācija, kas AEnergy ir zināma par Klientu vai tā pārstāvjiem.

Personas dati - jebkāda veida informācija, kas ir tieši vai netieši saistīta ar Klientu kā fizisku personu.

Apstrāde - jebkura darbība, kas tiek veikta, apstrādājot Klienta datus (tostarp ievākšana, reģistrācija, uzglabāšana, maiņa, piekļuves piešķiršana, pieprasīšana, pārsūtīšana utt.).

2. Personas datu kategorijas

Personas dati tiek vākti no potenciālajiem Klientiem (ar kuriem plānots noslēgt līgumu) un esošajiem Klientiem, publiskajiem un privātajiem reģistriem, AS “Sadales tīkls”, kā arī no trešajām pusēm.

Personas datu kategorijas, kuras AEnergy lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

Identifikācijas un izpētes dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte).

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem u.c.

Dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, dati ko Klients ir iesniedzis vai saņēmis no publiskajiem reģistriem vai veicot trešo pušu darījumus attiecīgās juridiskās personas vārdā.

Dati, kas ievākti, Klientam izmantojot AEnergy pakalpojumus, piemēram, noslēgtajos līgumos esošā informācija.

3. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

AEnergy primāri veic Personas datu Apstrādi:

3.1. Pakalpojumu sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un administrēšanai

Lai noslēgtu un izpildītu līgumu, piemēram, elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus; lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; lai sazinātos ar Klientu par pakalpojumu sniegšanu vai ar līgumu saistītos jautājumos.

Šim nolūkam AEnergy varētu būt nepieciešami šādi personas dati: Klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, personas identifikācijas dokuments, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šī nolūka sniegšanai ir: Līgumisko attiecību nodibināšana; Juridiska pienākuma izpilde; AEnergy leģitīmās intereses.

3.2. Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz Klienta identifikācijas pārbaudi izpildei

Lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus, piemēram, saistībā ar Klientu izpēti (“zini savu darījuma partneri”); lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētu un veiktu maksājumus, ka saistīti ar Klientam sniegtajiem pakalpojumiem/pirkumu; lai novērstu krāpniecību ar maksājumiem.

Šī nolūka ietvaros AEnergy varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, adrese, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šī nolūku sasniegšanai ir: Juridiska pienākuma izpilde; AEnergy leģitīmās intereses.

4. Klientu personas datu saņēmēji

AEnergy veic pasākumus, lai apstrādātu Klientu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, lai Klientu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata personas datu Apstrādei.

Personas dati var tikt nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

4.1. institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta notāra birojiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;

4.2. kredītiestādēm;

4.3 auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem;

4.4 trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus, piemēram, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus ar normatīvajiem aktiem regulētus reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati;

4.5. parādu piedzinējiem saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;

4.6. citām personām, kuras ir saistītas ar AEnergy pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem.

5. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

AEnergy apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomiskajā zonā.

6. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, AEnergy leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgu līdzekļu legalizēšanu, noilgumu, civiltiesībām utml.).

7. Klienta kā datu subjekta tiesības

7.1. Klientam attiecībā uz savu Personas datu Apstrādi ir šādas normatīvajos aktos noteiktas tiesības:

7.1.1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

7.1.2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei;

7.1.3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu;

7.1.4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi;

7.1.5. Saņemt no AEnergy informāciju par to kādi Personas dati un uz kāda pamata tiek Apstrādāti;

7.1.6. Saņemt savus Personas datus, kurus Klients ir sniedzis AEnergy un kurus AEnergy apstrādā pamatojoties uz kādu no normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem;

7.1.7. Atsaukt savu piekrišanu Personas datu Apstrādei;

7.1.8. Iesniegt sūdzības par Personas datu Apstrādi.

7.2. Klienta tiesības piekļūt saviem Personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas noteikumiem Klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir AEnergy rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Ja ir notikušas izmaiņas Personas datos, kurus Klients ir sniedzis AEnergy, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, Klienti ir aicināti sazināties ar AEnergy un iesniegt AEnergy aktuālos datus, lai AEnergy varētu sasniegt attiecīgos Personas datu Apstrādes nolūkus.

AEnergy respektē Klienta tiesības piekļūt saviem Personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Klienta prasījumu saņemšanas gadījumā, AEnergy uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktos termiņos (parasti ne vēlāk kā mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labos vai izdzēsīs Klienta Personas datus.

7.3. Piekrišanas atsaukšana

Informējam, ka Personas datu Apstrādes piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu Personas datu apstrādi, kas ir AEnergy normatīvajos aktos uzlikto pienākumu izpilde, piemēram, pierādīt, ka darījums ir bijis reāls un patiess.


Kontaktinformācija

Klients var iegūt informāciju par AEnergy rīcībā esošiem Klienta personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

  1. iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to AEnergy pa pastu uz sekojošu adresi: Elizabetes iela 2-400, Rīga, LV-1010

  2. iesniedzot attiecīgo pieprasījumu, nosūtot to uz mūsu adresi: info@aeonenergy.lv, kas parakstīts ar elektronisko parakstu.